Vedlikeholdsansvaret

Av Admin styreleder den 19.12.2010

Ansvaret for vedlikeholdet er delt mellom borettslaget og den enkelte andelseier. Fordeling av vedlikeholdsplikt mellom andelseiere og borettslaget framgår av borettslagets vedlikeholdsplan, kapittel for ansvarsfordeling.

Vedtektene sammenfatter fordelingen av vedlikeholdsplikten slik:


Andelseiers vedlikeholdsplikt:

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.


Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.


Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.


Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.


Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.


Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.


Borettslagets vedlikeholdsplikt:

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne.


Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.


Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.--------------------------------------------------------------------------------For en mer detaljert oversikt over ansvarsfordelingen er det utarbeidet et kapittel for ansvarsfordeling i borettslagets vedlikeholdsplan. Endringer i denne vedtas av generalforsamlingen. Ansvarsfordelingen kan lastes ned her.
Last ned:

Ansvarsfordeling vedlikehold.doc


Tilgang og sjekk av stakekum i kjeller

Av Admin styreleder den 07.03.2012

Alle hus i Tåsen borettslag skal ha en stakekum for kloakk i kjeller eller rett utenfor husveggen. Disse bør sjekkes for å sikre at de er tett og lett tilgjengelig.

I opprinnelig konstruksjon er denne plassert i kjelleren ved yttervegg der kloakkrør går ut av huset. Denne stakekummen er felles for alle leilighetene i huset


Stakekummen skal være tilgjengelig da den blant annet benyttes

- til staking ved tett kloakk

- som utgangspunkt for tv-inspeksjon når det er nødvendig


Alle beboere som har en slik i kjelleren bør åpne lokkes som vist på bilde 1 for å sjekke at stakeluke som vist på bilde 2 er lukket. Vi har ved minst ett tilfelle hatt rotter som har kommet inn i kjeller gjennom en åpen stakeluke.


Beboere som ikke finner slik stakekum i sin kjeller må ta kontakt med nabo for å av-klare om de har kummen i sin kjeller. Dersom dere ikke finner slik må ta kontakt med styret med tanke på å få avklart hvor den er og eventuelt avdekket den.Dørvridere (ytterdører)

Av Admin styreleder den 19.12.2010

HABO rustfritt stål, 19 mm, art.nr. Linus.

Krav til vinduer

Av Admin styreleder den 19.09.2012

Her finner dere krav utforming og farge på vinduer og sprosser i våre bygninger

Her er detaljene


Type Størrelse (b*h)

1 688*788 lite vindu kjøkken

2 688*1388 enkelt vindu

3 1288*1388 dobbelt vindu


Til kravstillingen under er det brukt bør og skal for å synliggjøre ønsker og krav til utforming


Krav til vindu

Alle typer skal ha sidesving slik at disse kan vendes for å vaske utside av

vindu. Vindu skal slå ut. Alle skal ha barnesikring i luftestilling. Det bør være mulig å få inbruddssikring i luftestilling (mulig tilvalg på noen vindu)

Vindu skal ha hasper i stål (krom)

Vindu skal ha midtstolper.

Midtstolpe skal være så smal som mulig og i enkel profil

Vindu skal ha sprosser (se under for utførelse)

Vindu skal ha u-verdi på 1,2 eller bedre - u-verdi for komplett vindu skal

angis


Vindu skal males i fargekode NCSS 0502Y (eggehvit)


Gummilist mellom karm og glass og avstandsstykke mellom glass bør være i lys

(hvit utførelse)

Vindu skal ikke ha utvendig listverk


Krav til utførelse av sprosser

Sprosser skal ha 4*2 ruter for hver ramme, bortsett fra type 1 som skal

leveres 2*2 ruter

Utvendige sprosser skal være faste (limte), enten utenpåliggende eller

gjennomgående

Utvendige sprosser skal ikke ha ramme

Utvendige sprosser skal være i heltre

Innvendig sprosse skal være pålimt innsiden av ytterste glass, eventuelt

gjennomgående

Sprosser skal ha enkel profil og være ca 25 mm bred


Fargekoder

Av Admin styreleder den 19.12.2010

Her er fargekodene for beis og maling.

Dører:

Gul 3252-Y26R

Grønn 6715-G29Y

Rød S4550-Y90R

Blå 6427-R96B


Dekkbeis hus

Brunsvart NCS 8501 - G904

Ansvarsfordeling ved vedlikehold

Av Admin styreleder den 11.04.2011

Vedlikeholdsplan Tåsen borettslag ANSVARSFORDELING Vedtatt av generalforsamlingen 8. mai 2006Nr Område Oppgave Ansvar Kostand dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar

1 Gårdsplass Snømåking Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ved behov

2 Gårdsplass Innkjøp av singel TBL TBL Ved behov, behov rapporterers til styret som foretar felles innkjøp

3 Gårdsplass Utjevning av singel Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ved behov, flere ganger i året

4 Gårdsplass Avretting og annen utbedring av gårdsplassens topologi Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ved behov

5 Gårdsplass Vedlikehold av tørkestativ bytte snorer mm Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ved behov

6 Gårdsplass Maling av tørkestativ, Bytte av tørkestativ, fundamentering av tørkestativ TBL TBL Ved behov

7 Hageparsell Alt i hageparseller Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ikke til sjenanse for naboer

8 Grense mellom parseller i samme hus Innkjøp, oppsetting og vedlikehold av hekker og gjerder mellom hageparseller i samme hus Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ikke til sjenanse for naboer

9 Grense mot ekstern Nabo eller hageparsell i annet hus i TBL Innkjøp, montering og reparasjon av gjerder og porter mot hageparssell i annet hus, kommunale veier eller mot eksterne naboer TBL TBL Ikke til sjenanse for naboer

10 Grense mot ekstern Nabo Utbedring av skader på gjerder og porter når skaden er påført av andelseierne. Berørte andelseiere Berørte andelseiere Ikke til sjenanse for naboer

11 Grense mot ekstern Nabo Utbedring av skader på gjerder og porter når skaden ikker er påført av andelseierne. TBL TBL Ikke til sjenanse for naboer

12 Drenering Drenering rundt husene TBL TBL Styret vurderer at dette er nødvendig. Hvis en kjeller er mer fuktig enn det som kan forventes som forsvarlig for en ubebodd kjeller som ikke brukes til boareal, vil styret anbefale at TBL bekoster drenering. Hvis drenering må gjøres på grunn av at kjelleren skal utbygges til boligareal eller innlemmes på annen måte, skal drenering beskostes av andelseieren. Følgende arbeid skal alltid gjøres ved drenering, uansett hvem som bekoster arbeidet:

Skader på grunnmuren under bakkenivå skal utbedres mens grunnmuren er synlig.

Platon/knotteplast med topplist skal alltid legges som tettesjikt mellom grunnmuren og bakken.

Dreneringsgrøften skal alltid tilbakefylles med drensmasse helt opp til normalt bakkenivå – gammel leire og jord skal fraktes vekk.

Jord til bed for beplantning og lignende som anlegges inntil grunnmuren skal alltid skilles fra drensmassen med fiberduk.

13 Drenering Alt i forbindelse med utendørs kum for drenering og avløp TBL TBL

14 Fasade - grunnmur Maling av grunnmur TBL TBL

15 Fasade - grunnmur Annet vedlikehold/reparasjon av grunnmur. Dette gjelder også grunnmur som er del av tilbygg. TBL TBL

16 Fasade - kjellervindu Maling av kjellervinduer TBL TBL

17 Fasade - kjellervindu Tetting av sprekker vindu/karm Berørte andelseiere Berørte andelseiere

18 Fasade - kjellervindu Tildekking av kjellervinduer om høsten Berørte andelseiere Berørte andelseiere Det skal ikke kunne oppstå frost i kjellerrom om vinteren

19 Fasade - kjellervindu Alt i forbindelse med kjellervindu til kjeller som er utbygging til boligareal Berørte andelseiere Berørte andelseiere

20 Fasade - kjellervindu Annet vedlikehold/reparasjon/utskifting av originale kjellervinduer hvis kjelleren ikke er utbygd til boligareal TBL TBL

21 Fasade - inngangstrapp Maling av inngangstrapp Berørte andelseiere TBL Ved behov

22 Fasade - inngangstrapp Pussing av rust og maling av rekkverk på inngangstrapp Berørte andelseiere TBL

23 Fasade - inngangstrapp Montering av dørstopper på rekkverk Berørte andelseiere Berørte andelseiere Dørene skal ikke skades om de slår mot rekkverket

24 Fasade - inngangstrapp Oppretting av trapp som synker TBL TBL Styret vurderer behov

25 Fasade - inngangstrapp Annet vedlikehold av inngangstrapp TBL TBL Styret vurderer behov

26 Fasade - inngangsdør Maling av inngangsdør Berørte andelseiere TBL

27 Fasade - inngangsdør Justering av sluttstykker TBL TBL Det skal ikke trekke kald luft fra døren. Døren skal lett kunne lukkes og låses

28 Fasade - inngangsdør Annet vedlikehold/reparasjon av inngangsdør TBL TBL

29 Fasade - utendørs panel Alt i forbindelse med utendørs panel/kledning på den originale bygningsmassen TBL TBL

30 Fasade - utendørs panel Alt i forbindelse med utendørs panel/kledning på tilbygg Berørte andelseiere Berørte andelseiere

31 Fasade - vindu og sprosser Alt i forbindelse med vinduer og sprosser på den originale bygningsmassen TBL TBL

32 Fasade - vindu og sprosser Alt i forbindelse med vinduer og sprosser på tilbygg er andelseiernes ansvar. Berørte andelseiere Berørte andelseiere

33 Fasade - veranda og balkong Innvendig maling og annet enkelt vedlikehold av balkonger og verandaer Berørte andelseiere Berørte andelseiere

34 Fasade - veranda og balkong Utvendig maling og konstruksjonsmessig vedlikehold/reparasjon av balkonger og verandaer som er del av den originale bygningsmassen TBL TBL

35 Fasade - veranda og balkong Alt i forbindelse med balkonger og verandaer som er del av tilbygg Berørte andelseiere Berørte andelseiere

36 Fasade - markiser Alt i forbindelse med markiser Berørte andelseiere Berørte andelseiere

37 Fasade - balkongdør Tetting av sprekker som trekker kald luft Berørte andelseiere Berørte andelseiere

38 Fasade - balkongdør Innvendig maling og enkelt vedlikehold av balkongdør Berørte andelseiere Berørte andelseiere

39 Fasade - balkongdør Annet vedlikehold/reparasjon av balkongdør som er del av original fasade TBL TBL

40 Fasade - balkongdør Alt i forbindelse med balkongdør som er del av tilbygg Berørte andelseiere Berørte andelseiere

41 Fasade - trapp til hage Maling og annet enkelt vedlikehold av trapp til hage som er del av original fasade Berørte andelseiere TBL

42 Fasade - trapp til hage Konstruksjonsmessig vedlikehold/reparasjon av trapp til hage som er del av original fasade TBL TBL

43 Fasade - trapp til hage Alt i forbindelse med trapp til hage som er del av tilbygg Berørte andelseiere Berørte andelseiere

44 Tak Alt i forbindelse med tak som er del av opprinnelig bygningskropp. Begrepet ”tak” inkluderer her taksten, pipe, takrenne, nedløp, bøyler for tilgang til pipe, og arker med vindu. TBL TBL

45 Tak Alt i forbindelse med innkjøp og vedlikehold av brannstiger, andre rømningsveier, takvindu og andre elementer som er tillagt takflaten i forbindelse med utbygging av loft. Berørte andelseiere Berørte andelseiere

46 Tak Alt i forbindelse med tak som er del av tilbygg. Berørte andelseiere Berørte andelseiere

47 Innendørs - Felles oppgang Vedlikehold av felles oppgang, Berørte andelseiere Berørte andelseiere/TBL Berørte andelseieere kan søke styret i TBL om å få dekket inntil kr 5000 til vedlikehold av felles oppgang.

48 Innendørs - Elektrisk inntaksledning Kjøp/oppgradering av for økt kapasitet for leveranse av strøm. Berørte andelseiere Berørte andelseiere

49 Innendørs - Elektrisk inntaksledning Vedlikehold av elektriske inntaksledninger fra leverandør fram til første sikringsskap for hver leilighet. Dette inkluderer også vedlikehold/reparasjon av inntaksledninger som er installert som del av utbygging eller øket kapasitet TBL TBL

50 Innendørs - Elektrisk Installasjon i Kjeller/Loft som Ikke er Boligareal Innkjøp og installasjon av elektriske installasjoner i kjeller eller loft som ikke er boligareal og som ikke tilfredsstiller forskrifter. TBL TBL

51 Innendørs - Elektrisk Installasjon i Kjeller/Loft som Ikke er Boligareal Reparasjon og vedlikehold av elektrisk installasjon i kjeller eller loft som ikke er utbygd TBL TBL

52 Innendørs - Elektrisk Installasjon i Kjeller/Loft som Ikke er Boligareal Skifting av defekte lyspærer Berørte andelseiere Berørte andelseiere

53 Innendørs - Soil/avløp Alt i forbindelse med Soil/avløp inn til første tilkoblingspunkt i boligen TBL TBL Hvis avløps-/soilrør er oppgradert som en del av utbygging, kan styret kreve dokumentasjon for godkjent installasjon av andelseierne. Det forventes at andelseierne i slike tilfeller samarbeider med styret om garantiansvar, oppsporing av ansvarlig foretak, og lignende. Dersom soil-/avløsprør fortsetter gjennom boligen til neste bolig dekkes alt fram til første tilkoblingspunkt i neste bolig av dette punkt

54 Innendørs - Soil/avløp Alt i forbindelse med Soil/avløp fra og med første tilkoblingspunkt i boligen Berørte andelseiere Berørte andelseiere

55 Innendørs - Soil/avløp Alt i forbindelse med servanter, toaletter, sluk og annet som tilkobles soil-/avløpsrør Berørte andelseiere Berørte andelseiere

56 Innendørs - Vannledning Alt i forbindelse med vannledning fram første tilkoblingspunkt i boligen. TBL TBL Hvis vannrørene er oppgradert som en del av utbygging, kan styret kreve dokumentasjon for godkjent installasjon av andelseierne. Det forventes at andelseierne i slike tilfeller samarbeider med styret om garantiansvar, oppsporing av ansvarlig foretak, og lignende. Dersom vannrør fortsetter gjennom boligen til neste bolig dekkes alt fram til første tilkoblingspunkt i neste bolig av dette punkt

57 Innendørs - Vannledning Alt i forbindelse med vannledning fra første tilkoblingspunkt i boligen Berørte andelseiere Berørte andelseiere

58 Innendørs - Vannledning Alt i forbindelse med varmtvannsberedere, blandebatteri, toaletter og annet som tilkobles vannrør Berørte andelseiere Berørte andelseiere

59 Utendørs - tappekran for vann Alt i forbindelse med utendørs tappekran for vann TBL TBL Hvis nye slike tappekraner skal installeres, må disse ha separat stengeventil innendørs som skal stenges om høsten. I tillegg må slike kraner være frostsikre.

60 Antenneanlegg Alt i forbindelse med antenneanlegg fram til første kontakt i hver leillighet TBL TBL

61 Antenneanlegg Alt etter første kontakt i hver leilighet Berørte andelseiere Berørte andelseiere

62 Ringeklokker Alt som har med ringeklokker Berørte andelseiere Berørte andelseiere

63 Utelamper Alt som har med selve utelampen TBL TBL

64 Utelamper Alt som har med strøm og skifte av lyspærer Andelseier i første etasje Andelseier i førsteetasje